En crear un “Nou espai de licitació”, si volem habilitar el mètode de presentació de licitacions amb Sobre Digital per a procediments de licitació que requereixen d’ensobrat de les ofertes, cal habilitar l’opció marcada a la imatge a l’apartat “admet presentació d’ofertes electrònica” de les dades bàsiques de l’expedient.

Nota: per a procediments que no requereixin ensobrat de les ofertes (com per exemple els menors, negociats sense publicitat, derivats d’acord marc o oberts simplificats abreujats) podeu fer ús de la funcionalitat de Presentació telemàtica (segona opció a la imatge), a través de la qual, els licitadors poden presentar l’oferta signada seguint el passos de la guia de presentació d’ofertes. Les ofertes presentades pels expedients amb aquesta funcionalitat quedaran accessibles des de l’apartat “Gestió de licitadors” – “Ofertes rebudes” a l’eina de gestió de la PSCP.

Tingueu en compte els requisits necessaris per publicar la primera licitació amb aquests mètodes de presentació.

Un cop desades les dades bàsiques amb l’opció de presentació Sobre Digital, a la fase d’Anunci de licitació, es mostrarà un botó per gestionar la licitació, a partir del qual podeu accedir a configurar els Sobres.

A través d’aquest apartat podeu configurar el següent:

  • configuració de sobres i documentació que ha d’incloure l’oferta:

A través d’aquest apartat, podent definir un sobre únic, o varios si han d’haver criteris subjectes a judici de valor o criteris avaluables objectivament.

Podem incloure sobres a cada lot a través del botó “Afegir nou sobre”

A cada sobre s’inclou la documentació a requerir al licitador amb la possibilitat d’afegir plantilles de documents. Cadascun dels sobres definits haurà de contenir com a mínim un document obligatori:

Els sobres diferents al de la documentació administrativa (Sobre A), permeten definir que el licitador pugui afegir altra documentació a banda de la requerida (opció recomanada) així com, que el licitador pugui informar de contingut confidencial a l’oferta. Pel Sobre A o Sobre únic no existeix el “check” per marcar l’opció “altra documentació”. Podeu, però, permetre la presentació d’altra documentació, mitjançant la creació d’un document nou amb la denominació “altra documentació” i marcar-lo com a no obligatori.

El sobre que marqueu amb l’opció de sota serà el darrer sobre definit.

Per a la configuració de sobres amb lots, es permet definir diferents sobres per cada lot, sent el Sobre A comú per tots. Un cop finalitzada la configuració dels sobres del primer lot, podeu canviar de lot a través del desplegable per continuar amb la configuració dels següents lots, o fer servir la funcionalitat de còpia de lots:

Pel Sobre A o Sobre únic no disposen del “check” per marcar aquesta opció, podeu permetre la presentació d’altra documentació des de la pestanya d’altra documentació, mitjançant la creació d’un document nou amb la denominació “altra documentació” i marcar-lo com a no obligatori.

Per a la configuració de sobre únic amb lots que no està disponible a Sobre Digital, consulteu més detall en aquest apartat: Sobre Digital: configuració de sobre únic amb lots

  • configuració de meses i custodis:

A través d’aquest apartat podeu definir les persones que formaran part la mesa de manera opcional. Aquestes rebran un correu informant que formen part de la mesa amb l’enllaç corresponent a l’expedient a l’eina d’obertura. De manera obligatòria s’han de definir els custodis, un mínim de dos persones que seran les encarregades d’accedir a l’aplicació d’obertura de proposicions, a partir de les 24 hores del termini de presentació d’ofertes, per demanar a les empreses que introduexin les paraules clau per donar accés als sobres (només cal que ho faci un dels custodis), així com, aplicar credencials (accedir tots dos custodis a l’eina d’obertura de proposicions, per clicar a la pestanya “Aplicar credencials” el dia definit per l’obertura de pliques en l’interval horari definit, que per defecte serà mitja hora per davant i mitja hora per darrera de l’hora d’obertura). Tant els membres de la mesa (si s’indiquen), com els custodis, poden o no ser usuaris de PSCP a l’òrgan de contractació.

  • configuració de dates d’obertura:

En aquest apartat de la configuració dels sobres, s’indiquen les dates d’obertura de cadascun dels sobres definits. Teniu la possibilitat de marcar un dia i hora determinada o bé indicar obertura del Sobre A a partir de la data i hora de fi de presentació d’ofertes + 24 hores (abans no serà possible). A la resta de sobres podeu indicar, data i hora o obertura a partir del sobre anterior. En aquest darrer supòsit els sobres es poden obrir sempre i quant s’hagi fet prèviament l’obertura del precedent.

L’obertura dels sobres haurà de ser en cascada, és a dir, l’eina no permetrà definir una data d’obertura d’un sobre posterior, abans que la del sobre precedent (p.e: no es pot obrir el sobre B abans que el sobre A, o el C abans que el B).

Aquestes dates sempre es poden modificar a través d’aquesta pantalla de configuració, amb el perfil de validador (amb accés mitjançant certificat digital) i es realitza de manera automàtica l’esmena al Perfil de Contractant. NOTA: Si marqueu l’indicador d’acte públic a la configuració de data d’obertura dels sobres no administratius (no sobre A), la data i hores definides quedaran publicades al perfil de contractant, només en el cas que s’hagi indicat una data i hora concreta (no apareixerà si es marca l’obertura a partir del sobre anterior).

Podeu consultar aquesta informació al manual de gestió de licitacions electròniques, concretament al punt  8.5.1. CONFIGURACIÓ DE LES OFERTES A TRAVÉS DE SOBRE DIGITAL.

Vídeo de gestió de licitacions a Sobre Digital