A dia d’avui l’eina de Sobre Digital no disposa d’una funcionalitat concreta per presentar ofertes de forma anònima.

No obstant, traslladem a sota una recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, per donar compliment a l’article 187.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant les possibilitats de configuració d’accés limitat a l’espai d’obertura de sobres que ofereix l’eina:

  • Configurar l’expedient del concurs de projectes per presentar propostes amb l’eina de Sobre Digital, tenint en compte que els membres del jurat no hauran de poder accedir a l’espai d’obertura de sobres. El personal de la unitat de contractació hauria d’accedir a l’espai d’obertura de sobres, descarregar la documentació i enviar-la als membres de jurat mitjançant el correu electrònic o algun altre mitjà similar, tenint en compte canviar del nom de fitxer si contenen informació sobre l’empresa licitadora, per mantenir l’anonimat de les ofertes. Així, es podria donar compliment a la presentació electrònica d’ofertes amb l’eina de Sobre Digital i mantenir l’anonimat dels projectes respecte als membres del jurat.

Seguint aquesta recomanació de la JCCA, aquesta qüestió s’hauria d’incloure als plecs, tant pel que fa a mantenir l’anonimat en les propostes (sense noms, ni dades, ni logotips ni cap mena d’identificador) com pel que fa a l’accés de l’eina d’obertura per part de la unitat de contractació, especificant que els membres del jurat no accediran a les propostes de projectes mitjançant l’eina de Sobre Digital.