Els ens locals i universitats donats d’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) poden fer ús de les funcionalitats disponibles a la mateixa per rebre les licitacions per mitjans telemàtics. Per tal de garantir el correcte funcionament de les mateixes cal tenir en compte els punt de sota:

  • Disposar d’informació al perfil de contractant: és requisit tècnic perquè les empreses puguin consolidar el registre de les proposicions que, l’administrador de l’òrgan de contractació hagi informat les dades del vostre ens (concretament el correu postal) a la pestanya “Perfil de Contractant” de la manera definida al punt 7 del Manual de l’Administrador. NOTA: En aquesta mateixa pantalla apareix el camp per definir l’interval horari definit per obrir Sobres Digitals. Per defecte l’eina deixa entrar als custodis per donar accés a l’obertura dels sobres, des de 30 minuts abans fins a 30 minuts després de l’hora d’obertura de pliques. A través d’aquest apartat es pot modificar la configuració per defecte. Important no deixar aquest camp a zero perquè no es podrien aplicar les credencials ni obrir els sobres.

 

  • L’usuari editor/validador que hagi de veure l’entrada de registres de proposicions, ha de disposar a PSCP de permisos d’accés a les ofertes rebudes a l’eina de gestió. Aquest permís l’habilitat l’administrador d’òrgan de la manera indicada en aquesta FAQ.

 

  • Habilitar i configurar l’opció de presentació corresponent a l’expedient a l’eina de gestió de PSCP (en cas de la funcionalitat sense ensobrat d’ofertes només cal habilitar l’opció Presentació Telemàtica d’Ofertes) de la manera indicada al punt 8.5.1 del manual d’editor/validador.

 

NOTA: tots els ens usuaris de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública a l’àmbit local o universitari, tenen activades les funcionalitats de licitació electrònica que inclou la PSCP. Aquesta activació implica la configuració del registre telemàtic al registre auxiliar d’EACAT, tant per l’entrada de les ofertes, com per la sortida de les notificacions/comunicacions efectuades des de la Plataforma. Pel darrer cas cal que l’ens estigui donat d’alta al servei e-NOTUM.