L’eina Sobre Digital permet la presentació de l’oferta en dues fases tal i com preveu la LCSP 9/2017. D’aquesta manera, l’empresa pot tancar l’oferta seleccionant els documents que la formen però enviant aquests més tard. Aquest recurs recollit en la Llei es coneix com el recurs de les 24 hores. Només es pot fer servir si resten menys 24 hores per la finalització del termini i un cop signat el resum l’empresa disposa de 24 hores per acabar de pujar els documents restants mitjançant l’enllaç de preparació de l’oferta.

L’eina avisa al licitador en el moment de tancament de l’oferta del fet que manquen documents per enviar. En el cas que, tot i així, l’empresa no faci aquesta segona part de la presentació de la documentació, us apareixeran els documents a l’eina d’obertura amb el literal “no presentat” i no estaran accessibles atès que només s’han pujat a l’eina les empremtes digitals dels mateixos.