Les empreses licitadores que fan ús de Sobre Digital per la presentació d’ofertes de contractació als ens locals i les universitats, tenen com a referent de suport a l’òrgan contractant responsable de la licitació a la que es presenten, sense perjudici que des del mateix ens pugueu traslladar les incidències tècniques que us arribin i no es puguin resoldre amb el material de suport publicat, per tal que el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) en faci el tractament corresponent i us remeti la resposta.

S’adopta aquest acord perquè es considera que és la millor manera de prestar suport real i efectiu a les empreses interessades, perquè només així s’assegura el respecte als criteris establerts per cada òrgan de contractació i s’evita que la tecnologia o un servei d’atenció a usuaris actuïn com a òrgan decisor i d’assumpció d’unes funcions que no tenen assignades.

D’acord amb les experiències que des dels òrgans contractants ens heu traslladat des de la posada en marxa del servei, hem pogut detectar que les mesures o decisions que pren cada mesa de contractació davant les situacions que es plantegen amb l’ús de l’eina tecnològica per part de les empreses, poden ser diferents davant la interpretació de cada òrgan de la normativa en matèria de contractació.

Convé destacar, també, que la filosofia que s’ha aplicat en el disseny de l’eina, és la d’adaptar el procediment en paper al telemàtic, sense afegir més limitacions en quant a la presentació que les que es donaven en el procés tradicional (paper), perquè sigui l’òrgan de contractació qui prengui les mesures que consideri convenients en cada cas. És exemple d’això el fet que l’eina permeti presentar ofertes fora de termini o sense contenir tota la documentació obligatòria, tot alertant tant a empreses com a òrgan contractant d’aquests fets.

Per aquest motiu, considerem que determinades respostes aportades pel nostre CAU en relació amb les possibilitats que l’eina permet en cada cas, han de ser valorades prèviament per l’òrgan contractant, de cara a traslladar al licitador l’opció que jurídicament s’adapti de la manera més adequada al procediment.

El model de suport adoptat, permet així mateix depurar les incidències tècniques de la resta de casos on cal un altre tipus d’assistència a la licitació que també depengui de l’òrgan.