Una vegada s’ha publicat un anunci de licitació a PSCP, amb configuració de presentació de proposicions mitjançant Sobre Digital, es pot accedir a l’eina per consultar l’estat de l’expedient per la presentació de les ofertes o bé, des del mateix anunci de licitació de l’eina de gestió de PSCP a la pestanya destacada a la imatge, o bé des del mateix enllaç indicat al correu, pels membres de la mesa i els custodis, en el moment que es va publicar l’anunci. 

Tots dos mètodes d’accés apunten a la URL única d’accés a tots els expedients configurats amb aquest mètode de presentació d’ofertes, mitjançant la identificació amb certificat digital T-CAT o T-CAT P o usuari i contrasenya d’EACAT en cas d’estar donat d’alta.

Si l’usuari està donada d’alta com usuari de la PSCP pot:

  • Accedir des de l’URL que consta en el correu-e d’avís com custodi.
  • Des de la PSCP, cercant l’expedient i clicant a “Anar obertura de sobres”.

Si l’usuari no està donada d’alta com usuari de la PSCP només pot:

  • Accedir des de l’URL que consta en el correu-e d’avís com custodi.

NOTA:  En cas de necessitar donar d’alta a l’eina, l’Administrador d’òrgan ho pot gestionar seguint les indicacions:
Com es pot donar d’alta un usuari editor o validador a la PSCP?
L’Administrador d’òrgan de contractació a PSCP: funcions i alta

En tot moment es podran visualitzar tant des d’aquest accés com des de la pestanya “Gestió de licitadors” de l’eina de gestió de PSCP, els apunts de les ofertes registrades a la licitació, tot i que no es podrà veure el seu contingut fins que arribi la data d’obertura de pliques configurada per cada sobre.

En el moment en què es compleixin les 24 hores des del termini de presentació d’ofertes es podran obrir els sobres (no abans). Paral·lelament, l’eina Sobre Digital enviarà un correu automàtic als licitadors que hagin presentat oferta, per tal de sol·licitar la introducció de la paraula clau que desxifrarà els documents (aquest enviament automàtic es fa a les 8:00 h del matí). Addicionalment, les persones amb rol de custodi de la licitació, podran sol·licitar manualment l’enviament del correu-e demanat la paraula clau des del mateix enllaç a l’eina d’obertura. La paraula clau es pot demanar en qualsevol moment a partir de les 24 hores des del termini de presentació d’ofertes mínim i fins a la data d’obertura dels sobres.

L’acció de demanar paraula clau es pot repetir tantes vegades com sigui necessari, per part d’un dels custodis, i només s’enviarà correu recordatori als licitadors que no hagin fet l’acció d’introduir-la. Tampoc rebran la petició de paraules clau, les empreses vinculades a una oferta que hàgiu rebutjat a través de l’eina d’obertura.

L’empresa licitadora configura per cada sobre, amb excepció del Sobre A que no requereix el xifrat per contenir la documentació administrativa, una paraula clau, que haurà d’introduir a l’eina, a través de l’enllaç que rebrà en un correu, quan el custodi faci l’acció de demanar la paraula clau. Si l’empresa no introdueix la seva paraula clau, els documents no es desxifraran i l’òrgan de contractació no els podrà obrir.

Es poden demanar totes les paraules clau des del botó habilitat per l’expedient, o bé les d’un sobre concret des del botó habilitat a cada sobre (a excepció del sobre A), accedint al mateix a través de la lupa situada al costat del nom del sobre.

L’estat de la paraula clau canvia a Demanada:

La documentació del Sobre A es pot obrir, quan arribi la data d’obertura definida (que ha de ser a partir de les 24 hores del termini de presentació), sense necessitat que les empreses hagin introduït cap paraula de pas demanada.

En la resta de sobres ha d’haver arribat la data i hora definida i que s’hagi obert el sobre precedent a la configuració.  A la configuració de dates d’obertura es pot definir  o bé una data concreta per obrir els sobres o que la configuració de data d’obertura sigui “a partir de l’obertura del sobre anterior”. L’obertura dels sobres haurà de ser en cascada, és a dir, l’eina no permetrà definir una data d’obertura d’un sobre posterior, abans que la del sobre precedent (p.e: no es pot obrir el sobre B abans que el sobre A, o el C abans que el B).

La paraula clau, mai arriba, però, a l’òrgan de contractació. Un cop introduïdes l’estat de l’oferta canviarà a l’expedient. A partir del moment del canvi d’estat de la paraula clau d’un sobre a “Enviada”  es podrà obrir l’oferta concreta sempre que hagi arribat la data d’obertura definida per aquest sobre.

Per portar a terme l’obertura de qualsevol dels sobres (inclòs el Sobre A), cal que els custodis definits a la configuració dels sobres a PSCP, apliquin credencials per permetre l’obertura, en el temps definit a l’eina de gestió de PSCP per l’administrador d’òrgan. Per defecte, el temps perquè els custodis puguin aplicar credencials, serà de 30 minuts al davant i per darrere de l’hora d’obertura de pliques. P.e: si la constitució de la mesa és a les 14:00 hores, els custodis podran aplicar credencials des de les 13:30 fins a les 14:30. Si passat aquest horari, no ho han fet, caldrà modificar la data d’obertura a la configuració dels Sobres a PSCP. Aquesta acció es pot realitzar tantes vegades com sigui necessari, sempre que els sobres no hagin estat oberts.

El concepte Aplicar credencials, fa referència a l’accés a l’eina d’obertura i a l’expedient i sobre en qüestió, del quòrum mínim de custodis definits (a la configuració per defecte són dos). És a dir, han d’accedir els dos custodis a l’eina, mitjançant identificació amb el seu certificat digital (o bé cadascú des del seu ordinador, o bé, des d’aquest, tancant i obrint sessió, per l’accés d’un i altre). Un cop identificats, cada custodi haurà d’accedir a l’expedient i al Sobre en qüestió i clicar a la pestanya “Aplicar credencials”.

La pestanya “Aplicar credencials” apareix als sobres que estan pendents d’obrir seguint l’ordre d’obertura, és a dir, si el sobre A, no està obert, apareixerà la pestanya i una vegada hagi canviat l’estat d’aquest a “Obert”, es veurà la pestanya al sobre següent (Sobre B).

 

Quan tots dos custodis (o el nombre de custodis del quòrum mínim), hagin fet aquesta acció, s’obrirà el sobre si l’acció d’aplicar credencials es fa pel sobre A, o bé, s’habilitarà l’opció “Obrir Sobre” si l’aplicació de credencials és per un sobre diferent del A.  A partir de llavors, els mateixos custodis o qualsevol dels membres de la mesa definits a la configuració, podran accedir al contingut (aquests darrers podran accedir, a partir d’aquest moment, també a l’eina per obrir els sobres des del mateix enllaç identificant-se amb el seu certificat digital):

Si els membres de la mesa no poden accedir, caldrà comprovar si han estat definits com a tals en configurar els sobres a PSCP, donat que la configuració de la mesa és opcional, per en contra de la configuració de custodis.

En el moment de l’obertura, s’han de tenir en compte, els següents aspectes:

  • Les ofertes presentades fora de termini, quedaran marcades en vermell i destacades per tal que la mesa pregui la decisió que cregui convenient. L’aplicació no fa cap tractament diferent d’aquestes ofertes a banda d’estar marcades amb el missatge de sota. És a dir, podran rebutjar-se o obrir-se els sobres en funció del que l’òrgan de contractació consideri.

  • els documents marcats per l’empresa licitadora amb contingut confidencial, es destaquen de la manera de sota, per tal que la mesa tingui en compte no obrir-los en l’acte públic:

  • si el fitxer que va enviar l’empresa conté un virus, la descàrrega del fitxer es deshabilita i s’alerta del fet.

  • L’eina Sobre Digital no limita la presentació d’ofertes a una per empresa. D’aquesta manera, l’òrgan de contractació o la Mesa hauran de prendre la decisió corresponent davant aquest cas (més d’una oferta per empresa).
  • Les ofertes marcades amb el literal “No validat” han estat signades amb un certificat digital estranger. En cas que es tracti d’un certificat comunitari, podeu fer la validació manual de la signatura del resum a través de https://valide.redsara.es

  • es poden fer requeriments de documentació a les empreses des de l’eina de PSCP i aquests rebran un correu, informant del mateix i de l’accés per fer les esmenes corresponents des de la mateixa eina Sobre Digital. Aquest requisit funcional no substitueix la notificació oficial mitjançant el gestor de notificacions de l’òrgan (p.e: e-NOTUM des de l’eina de gestió a PSCP). Consulteu més indicacions sobre aquest procés a l’enllaç.

Consulteu detalls del procés (com la manera de rebutjar i readmetre ofertes, reobertura de sobres, descarregar registres i actes d’obertura, resums de les ofertes) al Manual d’obertura de sobres digitals.

 

Vídeo d’obertura de sobres.